Disclaimer

Klik hier om onderstaande Disclaimer te downloaden

AB Producties sitevoorwaarden (disclaimer)

Door de AB Producties- en AB Elektro-site, hierna te noemen AB-site, te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de AB-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn. Copyright © 2011 AB Producties; (hierna te noemen: "AB")

Inhoud
De AB-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van AB. De AB-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Nederland te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen in Nederland van toepassing. Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een officiële AB-dealer kunt vinden. De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. AB behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van AB-producten
De prijzen op deze AB-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een officiële AB-dealer. De aankoop van een AB-product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Gebruik van cookies
AB gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de AB-site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de AB-site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. AB gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat hij geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden.

Persoonlijke gegevens/berichten van de gebruikers
Alle persoonlijke gegevens die u AB via de AB-site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de AB onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. AB stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. AB kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuws of informatie toe te sturen die voor u van toepassing kan zijn. AB zal uw gegevens nimmer uitwisselen of aan derden verkopen zonder uw toestemming.

Ondanks het feit dat AB geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de AB-site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt AB zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto's en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AB.

Handelsmerken en logo's
Alle handelsmerken, logo's en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van AB Producties of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van AB Producties of de betreffende derde, al naargelang het geval.

Hyperlinks
De AB-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. AB geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico's die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid
Hoewel AB alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. AB wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden "als zodanig" ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Privacy
De foto’s die afgebeeld zijn bij referenties alsmede de namen die bij referenties genoemd worden zijn uit veiligheidsoverweging en in verband met privacy wetgeving in overleg met de referenten gefingeerd.

Beperkte aansprakelijkheid
AB wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de AB-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de AB-site of het abproducties.nl of abelektro.nl domein.

Aanpassing van het beleid
AB behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of
er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over AB 0183-56 52 71 info@abproducties.nl
Importeur: AB Producties, Smalzijde 23, 4243 JP NIEUWLAND